โปรแกรมที่ใช้เล่นไฟล์ที่ Export ออกมา ==> Video player [AVTech]

หากไม่สามารถใช้งาน โปรแกรม Video Player ที่เครื่อง DVR Export ออกมาจาเครื่องได้

ไม่ว่าจะเปิดไฟล์ไม่ได้ เล่นแล้วภาพค้าง..ฯลฯ

 ให้โหลดโปรแกรมตัวนี้ แทนครับ

www.linkmastercorp.com/Document/VideoPlayer_setup.exe