การค้นหาภาพที่บันทึกแบบมีเงือนไข

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหา และลดระยะเวลาในการค้นหา แบบพริบตา